انتقادات و پیشنهادات

.
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محل